Для вступу в Спілку необхідно ознайомитись з Статутом Спілки та заповнити реєстраційну форму за посиланням:

реєстраційна форма

СТАТУТ

Обласної Громадської Організації

 «Спілка приватних виноградарів та виноробів Закарпаття»

2007 рік

 
 1. Загальні положення.
1.1. Обласна громадська організація «Спілка приватних виноградарів та виноробів Закарпаття» є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
1.2. Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законом України «Про об’єднання громадян»  та цим Статутом.
1.3. Назва спілки українською мовою: Обласна Громадська Організація «Спілка приватних  виноградарів та виноробів Закарпаття».
1.4.  Юридична адреса Спілки: 89423, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Концово, вул. Туряниці, 64.
1.5. Спілка створюється на невизначений термін. Діяльність спілки поширюється на територію Закарпатської області.
1.6. Основна мета діяльності Спілки:  забезпечення захисту законних прав, свобод та інтересів членів Спілки — шляхом об׳єднання зусиль виноградарів та виноробів для розвитку та всебічної підтримки приватних виробників вина.
1.7. Спілка є громадською організацією і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
1.8. Юридичний статус Спілки визначається законодавством України. Спілка має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, в господарському та третейському судах.
1.9. Спілка володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності та призначення майна.
1.10. Спілка є неприбутковою організацією. Спілка веде статистичну звітність та подає фінансовим органам декларацію та звіти про свої доходи та витрати згідно чинного законодавства.
1.11. Втручання органів державної влади та державних посадових осіб у діяльність Спілки, так само, як і втручання Спілки у діяльність державних органів влади чи посадових державних осіб або інших об’єднань громадян і благодійних організацій, не допускається, крім випадків, передбачених Законом України «Про об’єднання громадян».
1.12. Спілка взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями, зарубіжними та міжнародними організаціями.
1.13.Усі правовідносини, які не врегульовані нормами даного Статуту, регулюються нормами діючого законодавства України.
1.14. Спілка та, за необхідності, її регіональні відділення є юридичними особами які мають самостійний баланс та рахунки в банківських установах, печатки, штампи і можуть мати власну символіку.
1.8. Відділення Спілки керується у своїй діяльності власним Положенням, що приймається відповідно до Примірного положення та затверджується Правлінням Спілки. Відділення Спілки реєструються в порядку встановленому законодавством України.
 
 1. Завдання спілки
2.1. Спілка ставить перед собою такі завдання:
 • сприяти розвитку демократичних засад діяльності Спілки, удосконаленню організаційної структури, підвищенню престижу Спілки та діяльності у сфері приватного виноробства, створенню належних умов для активної професійної і громадської діяльності членів Спілки, впровадженню науково-технічних засобів у їх роботу;
 • вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності Спілки, до органів влади та управління;
 • забезпечувати захист соціальних та професійних прав і законних інтересів членів Спілки, захищати інтереси членів Спілки у державних органах, громадських та інших організаціях;
 • сприяти підвищенню кваліфікації і обміну досвідом роботи членів Спілки, вивчати й узагальнювати нові технології в вирощуванні та селекції винограду, використовувати та впроваджувати технологічний досвід виготовлення вина в домашніх умовах;
 • забезпечувати членів Спілки літературою, що видається Спілкою;
 • розвивати зв’язки з іншими регіональними Спілками виноградарів та виноробів, обмін професійним досвідом;
 • приймати активну участь в співробітництві з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяти впровадженню міжнародних норм і стандартів приватного виноробства;
 • об’єднання зусиль виноградарів та виноробів для розвитку та всебічної підтримки приватних виробників вина.
 • поширення та культивація насаджень шляхетних європейських сортів винограду.
 • підвищення врожайності та якості винограду і вина.
 • підвищення ролі й авторитету приватних виробників вина, привабливості сільського туризму в галузі приватного виноробства
 • вдосконалення законодавчого врегулювання приватних виробників вина. — захисту законних інтересів членів спілки.
 • поширення та популяризація закарпатського виноробства, традицій та культури споживання вина.
 • сприяння розвитку і поглибленню відносин між приватними виробниками вина
 
 1. Форми діяльності Спілки
3.1. Для виконання статутних завдань у встановленому законом порядку Спілка:
 • приймає активну участь в лобіюванні інтересів членів Спілки, при виділенні кредитів, дотацій і т.д. в банківських та державних установах;
 • розглядає звернення членів Спілки, пов’язані з порушенням їх професійних і соціальних прав, приниженням честі й гідності, а також направляє подання у відповідні державні, правоохоронні органи, громадські організації щодо усунення виявлених порушень, представляє інші інтереси членів Спілки;
 • організовує науково-методичну роботу, обмін досвідом роботи господарів виноградників та власників винних підвалів.
 • сприяє поширенню культури споживання вина;
 • встановлює нагороди та відзнаки членів Спілки за активну роботу у Спілці;
 • приймає активну участь в розробці спільних проектів з поглиблення привабливості туризму, розробці винних карт та шляхів, організації дегустацій домашніх вин з різними туристичними громадськими організаціями,
 • сприяє оздоровленню членів Спілки, реалізації їх соціальних прав.
 • створює фонди Спілки, займається благодійною діяльністю.
3.2. Для виконання своїх статутних завдань, Спілка може бути засновником інших юридичних осіб.
3.3. Спілка вправі підтримувати двосторонні і багатосторонні контакти і зв’язки та укладати відповідні угоди, а також організовувати та брати участь у конференціях, симпозіумах і семінарах, виставках, ярмарках, інших форумах в т.ч. міжнародних.
3.4. Брати участь у проектах і програмах в т.ч. міжнародних в якості учасника і виконавця проектів і програм в даній галузі.
 
 1. Членство у Спілці
4.1. Спілка створюється за принципами індивідуального і колективного членства.
4.2.Членами Спілки можуть бути — господарі виноградників та винних підвалів, спеціалісти, що працюють в галузі виноградарства та виноробства, а також громадські об’єднання, які визнають цей Статут, добровільно виявили бажання вступити до Спілки і брати участь у її діяльності.
4.3. Прийняття у члени Спілки здійснюється на Загальних зборах Спілки на підставі поданої заяви, а для колективного члена – рішення загальних зборів. Членство у Спілці підтверджується відповідним посвідченням.
4.4. Членство у Спілці припиняється за заявою члена Спілки, а для колективного члена – за рішенням загальних зборів, або у разі припинення діяльнсті у сфері виноградства та виноробства.  Член Спілки може бути виключений з неї за порушення Статуту Спілки загальними зборами.
4.5. Індивідуальні члени Спілки та вповноважені представники колективних членів мають право:
 • обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;
 • брати участь у роботі з’їздів, конференцій та інших заходах, що їх організовує Спілка, як безпосередньо, так і через своїх представників для виконання статутних завдань;
 • звертатися до Спілки за захистом своїх соціальних та професійних прав, законних інтересів, зокрема з приводу необґрунтованого позбавлення права займатися виноградарством та виноробством;
 • одержувати всі види консультативної і методичної допомоги, яку надає Спілка, методичні посібники та інші матеріали, що видаються Спілкою;
 • користуватися культурними, соціально-побутовими та матеріальними благами, що їх надає Спілка;
 • одержувати інформацію про діяльність Спілки, вносити до органів Спілки запити і пропозиції щодо питань, пов’язаних з її статутною діяльністю, і одержувати на них відповіді;
 • використовувати емблему Спілки за згодою правління Спілки. Користуватись. Послугами створених Спілкою підприємств і організацій на пільгових умовах..
4.6. Член Спілки зобов’язаний:
 • дотримуватись Статуту Спілки;
 • дотримуватись норм моралі і етики;
 • брати активну участь у роботі органу Спілки, до якого він обраний;
 • сприяти втіленню в життя рішень керівних органів Спілки, дбати про зміцнення авторитету Спілки;
 
 1. Структура Спілки
Формування і компетенція керівних органів Спілки
5.1. Основою Спілки є об’єднання індивідуальних і колективних членів, які:
 • реалізують цілі і завдання Спілки;
 • беруть участь у статутній діяльності Спілки;
 • приймають у члени Спілки, відраховують та виключають із неї;
 • висувають делегатів на Загальні збори і до різних керівник органів Спілки, а також приймають участь у виборах Голови Спілки;
 • вносять пропозиції про представлення своїх членів до державних нагород, почесних звань, рекомендують їх до поїздок по країні і за кордон для вивчення та обміну досвідом, вносять пропозиції з інших питань, пов’язаних із статутною діяльністю Спілки;
 • заохочують членів Спілки шляхом матеріального та морального стимулювання;
5.2.  Керівними органами Спілки є: Загальні збори, Правління та Ревізійна комісія; створюються постійні і тимчасові комісії, Секретаріат та інші структури для здійснення цілей та завдань Спілки.
5.3.  Вищим керівним органом Спілки є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік.
5.4.  В роботі загальних зборів мають право прийняти участь всі члени Спілки. Інформація про скликання Загальних зборів поширюється Головою Спілки.
5.5. Позачергові Загальні збори скликаються з ініціативи Голови Спілки, а також на вимогу Правління, Ревізійної комісії Спілки, або на вимогу не менш як 1/3 членів Спілки у місячний строк.
5.6.  Збори вважаються дійсними, якщо в роботі приймає участь не менше 2/3 членів.
5.7. Збори Спілки розглядають будь-які питання, що стосуються діяльності Спілки, заслуховує  звіт про роботу Спілки. Виключною компетенцією зборів є:
 • затвердження Статуту Спілки, внесення змін і доповнень до нього, затвердження Положення про Ревізійну комісію;
 • обрання Голови Спілки, формування Правління та Ревізійної комісії;
 • для внесення змін у Статут Спілки потрібно не менше 2/3 голосів членів, які беруть участь у роботі зборів.
5.8. Загальні збори Спілки прямим, таємним або відкритим (за рішенням Загальних зборів) голосуванням обирають із числа делегатів Голову Спілки та членів Правління строком на пять  років. Для їх обрання необхідно набрати більше 50% голосів делегатів, які беруть участь у роботі Загальних зборів.
5.9. Голова Спілки та члени Правління можуть виконувати свої обов’язки на штатній основі, на громадських засадах та за сумісництвом.
5.10. Голова Спілки та члени Правління можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів.
5.11. Голова Спілки здійснює загальне керівництво Спілкою, здійснює загальне керівництво роботою Правління, подає звіти про роботу Спілки, представляє Спілку у державних органах, судах, громадських, підписує від імені Спілки, Правління та Загальних зборів документи, в тому числі і банківські, здійснює інші дії згідно зі Статутом.
5.12. Члени Правління обираються із числа делегатів зборів і за  посадою входять до складу Правління Спілки. На них покладається забезпечення постійного зв’язку між керівними органами Спілки та членами Спілки на місцях, координація діяльності Спілки, сприяння виконанню рішень Спілки на місцях.
5.13. У період між загальними зборами вищим керівним органом Спілки є Правління. У випадку вибуття члена Правління, за поданням Голови Спілки Правління має право на період до наступних загальних зборів включити  до свого складу виконуючого обов’язки члена Правління.
5.14. До складу Правління за посадою делегується Голова правління.
5.15. Правління Спілки:
 • визначає плани роботи Спілки;
 • розглядає питання статутної діяльності Спілки;
 • затверджує бюджет Спілки і розглядає звіт про його виконання;
 • заслуховує звіти Голови Спілки, комісій, здійснює інші функції згідно зі Статутом Спілки, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів;
 • встановлює компетенцію і затверджує положення про постійні та тимчасові комісії Спілки;
 • затверджує символіку і атрибутику Спілки, положення про почесні звання, нагороди та відзнаки Спілки;
 • за пропозиціями комісій Спілки приймає загально-спілкові програми;
 • скликає Загальні збори Спілки та встановлює норму представництва, звітує перед Загальними зборами про свою діяльність;
 • затверджує річні бюджети Спілки і розглядає звіти про їх виконання;
 • затверджує рішення Правління Спілки про вступ Спілки до інших громадських організацій (об’єднань ) та вихід із них;
 • вирішує інші питання діяльності Спілки, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів Спілки;
5.16. Основна форма роботи Правління Спілки — наради, які проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
5.17. Наради правління проводяться з ініціативи та на вимогу Голови Спілки, або не менше третини членів Правління Спілки.
5.18. Правління:
 • розробляє пропозиції і готує матеріали для розгляду на загальних зборах, нарадах Правління Спілки та здійснює виконання їх рішень;
 • формує постійні та тимчасові комісії;
 • організовує господарську та іншу поточну роботу Спілки.
5.19. Для технічного забезпечення роботи Спілки діє Секретаріат, який очолює Голова Секретаріату. Кількісний склад Секретаріату та його Голова затверджується Правлінням Спілки.
5.20.  Ревізійна комісія обирається у кількості трьох осіб таємним або відкритим (за рішенням з’їзду ) голосуванням строком на п’ять років і діє згідно з Положеннями про Ревізійну комісію, яке затверджується з’їздом .
5.21. Спілка може створювати комісії, склад яких формує Правління:
 • із захисту прав та законних інтересів членів Спілки;
 • добровільної сертифікації якості вирощеного винограду та виготовленого вина; — з господарської діяльності;
 • з професійної майстерності;
 • з реклами та виставкової діяльності;
5.22. Спілка, за рішенням Загальних зборів або Правління, може створювати й інші комісії (в тому числі тимчасові ) з метою реалізації статутних.
 
 1. Кошти та майно Спілки
6.1. Кошти Спілки формуються із:
 • вступних і членських внесків;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань
 • коштів і .майна, переданих в установленому порядку державою;
 • спонсорських та благодійних внесків, пожертвувань громадян;
 • будь-яких пасивних доходів;
 • інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6.2.  Спілка, її відділення можуть мати у власності будинки, споруди, обладнання та інше майно.
6.3. Члени Спілки, які припинили членство у Спілці або виключені з неї, не мають права на частку майна і коштів Спілки.
6.4. Розпорядження майном Спілки здійснюють Загадьні збори Спілки.
 
 1. Місцеві осередки
7.1. Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом та об’єднувати не менше ніж трьох осіб.
7.2. Місцеві осередки діють на підставі власного Положення, яке не повинно суперечити Статуту Спілки та чинному законодавству України, схвалюється їхніми вищими керівними органами та затверджується Спілкою.
7.3. Місцеві осередки легалізуються в установленому законом порядку.
 
 1. Припинення діяльності Спілки
8.1. Припинення діяльності Спілки може відбуватися шляхом реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізації Спілки відбувається згідно з рішенням Загальних зборів.
8.3. Ліквідація Спілки може бути за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду, та в порядку, передбачених чинним законодавством.  У випадку ліквідації створюється Ліквідаційна комісія.
8.4. При реорганізації Спілки сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступника.
8.5. У разі ліквідації кошти та майно Спілки передаються іншим неприбутковим організаціям або за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
8.6. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.
8.7. Ліквідація вважається завершеною, а Спілка такою, що завершила свою діяльність з моменту запису про це до Єдиного Державного Реєстру.
8.8. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Загальними зборами Спілки. У виняткових випадках, зміни і доповнення до Статуту, які не суперечать основним принципам, може вносити Правління Спілки.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]